دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      کارگاه آموزش پروپوزال نویسی و آشنایی با منابع اطلاعات علمی
 

کارگاه پروپوزال نویسی و منابع اطلاعات علمی (ویژه دانشجویان ارشد ورودی  93 و دانشجویان دکتری)

نظر به تغییر قالب پروپوزال و چرخه تصویب آن در دانشکده علوم انسانی کارگاه پروپوزال نویسی و منابع اطلاعات علمی در روز چهارشنبه 13 اسفندماه 1393 در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی برگزار می­ شود. 
ساعت برگزاری: از 7:30 صبح  تا 6 بعد از ظهر
شرکت تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی، ورودی 1393  و دکتری ورودی های 1392 و 1393 در این کارگاه الزامی است.
در پایان کارگاه گواهی شرکت به شرکت کنندگان داده خواهد شد. 
تصویب پروپوزال در دانشکده منوط به الحاق این گواهی به پروپوزال است.

این کارگاه مجددا برگزار نخواهد شد و مسئولیت عدم شرکت دانشجو به عهده خود دانشجوست.

 
      نمایشگاه کتب تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

برگزاری نمایشگاه کتب تربیت بدنی و علوم تربیتی با 20 درصد تخفیف
برای اولین بار در دانشگاه کاشان توسط انجمن علمی گروه تربیت بدنی در محل دانشکده علوم انسانی برگزار می شود
زمان: 4 تا 20 اسنفده ماه 1393

 
       اخبار و رویدادها