برنامه راهبردی دانشکده

تدوین برنامه راهبردی دانشکده علوم انسانی و حقوق

در راستای توسعه دانشکده علوم انسانی، برنامه راهبردی دانشکده به همت ریاست، معاونین و اعضاء هیأت علمی دانشکده تدوین گردید. این برنامه در بخش های مختلف آموزشی، پژوهشی، فناوری، نوآوری و کارآفرینی و بین المللی شدن می باشد. تشکیل سه نشست، جمع آوری اطلاعات مربوطه و متناسب با اهداف برنامه، شناسایی توانمندی های اعضاء هیأت علمی، برنامه ریزی در خصوص پرسنل دانشکده و در نهایت نشست با ریاست و هیأت محترم رئیسه دانشگاه از مهمترین اقدامات در راستای تدوین و نهایی کردن برنامه راهبردی دانشکده می باشد.

 

اولین نشست ارتقاء دانشکده علوم انسانی

دومین نشست ارتقاء دانشکده علوم انسانی

سومین نشست ارتقاء دانشکده علوم انسانی

دانلود برنامه راهبردی دانشکده