فرمها و آئین نامه‌ها

آئین نامه ها
آئین نامه استخدامی word pdf آئین نامه فرصت مطالعاتی
 pdf
آئین نامه جذب اعضای هیأت علمی  pdf آئین نامه مأموریت وانتقال  pdf
آئین نامه جذب هیأت علمی نخبه (نخبگان)  pdf آئین نامه خدمت سربازی نخبگان
 pdf
آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی جدید  pdf آئین نامه بورس داخل وخارج
 pdf
آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی سال89
 pdf آئین نامه بورس مربیان (مأموریت تحصیلی)  pdf
آئین نامه طرح دانش افزایی وتوانمند سازی اساتید
 pdf  آئین نامه طرح سربازی pdf
دستورالعمل ها
دستورالعمل ترفیع سالانه  pdf دستورالعمل انتخاب استاد نمونه آموزشی
 pdf
دستورالعمل پایه تشویقی  pdf دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی
 pdf
دستورالعمل پایه تشویقی درآئین نامه استخدامی  pdf دستورالعمل اعضای هیأت علمی پژوهشکده ها  
 
فرم هیات اجرایی جذب

فرم درخواست همکاریword       pdf
جداول تبدیل وضعیت پژوهشی از 2پیمانی به رسمی آزمایشی اجراء از 2 اردیبهشت 91 به بعد zip
جداول تبدیل وضعیت آموزشی از  پیمانی به رسمی آزمایشی اجرا از 2 اردیبهشت 91 به بعد    فایل 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5
فرم مربوط به مشخصات متقاضیان بورس دانشگاه کاشان word                            pdf
فرم هیات ممیزه
خلاصه وضعیت امتیازها
 
شناسنامه علمی  
داوری مقاله و کتاب zip