اتیسم

برگزاری همایش اتیسم با سخنرانی دکتر ارفعی

این همایش در آبان ماه 96 به موضوع اتیسم برگزار شد.