اهداف و ماموریتها

اهداف و مأموریت ها:

دانشکده علوم انسانی با توجه به رشته های تحصیلی دارای اهداف و مأموریت های زیر می باشد:

الف) اهداف آموزشی: ارتقاء کیفی و کمی خدمات آموزشی در رشته های تخصصی موجود در دانشکده با رعایت سرفصل های وزارت علوم و تعامل با دیگر گروه های آموزشی دانشگاه، توسعه روحیه کارآفرینی و ایجاد انگیزه علمی در دانشجویان با برنامه ریزی صحیح و بهبود مستمر منابع و امکانات آموزشی

ب) اهداف پژوهشی: ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی شامل مقاله، کتاب، پایان نامه و طرح پژوهشی در حوزه های مختلف علمی با شناخت نیازهای شهرستان و استان و با تأکید بر ارتباط علمی با بخش های مختلف منطقه

ج) اهداف فناورانه و کاربردی:  ارایه راهبردها و راهکارهای علمی در توسعه گروه های علمی و فناورانه، خلق بازارهای جدید و گسترش فعالیت های کارآفرینانه در جهت رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامتی استان و شهرستان،کمک به ایجاد و گسترش مراکز و گروه های کارآفرینی نوآوری در علوم انسانی در دانشگاه و شهرستان،  مشاوره و کمک به تیم ها و گروه های پژوهشی، ایجاد ارتباط و انعقاد تفاهم نامه های همکاری علمی، آموزشی، فناوری و پژوهشی با شرکت های خلاق و کارآفرین

د) اهداف دانشجویی: افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل و موضوعات مربوط به رشته تحصیلی و تخصص در بُعد منطقه ای و ملی، ارزیابی راه حل های مختلف در حل مسایل، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات، ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای، تربیت کارشناسان ارشد متخصص و به روز و گسترش تفکر علمی و تخصصی