روزملی علوم اجتماعی

چهارمین همایش دانشجویی با حضور پروفسور دکتر محسن نیازی

این همایش به مناسب روز ملی علوم اجتماعی درآذرماه 96برگزارگردید.