دفتر تلفن

دفتر تلفن دانشکده علوم انسانی (پیش شماره 0315591)

نام

نام خانوادگی

داخلی

سمت

موقعیت

علینقی

احمدیان

3777

فکس ریاست دانشکده

دانشکده علوم انسانی

زینب السادات

اطهری

3765

اساتید گروه علوم تربیتی

دانشکده علوم انسانی

محمد

امینی

3726

اساتید گروه علوم تربیتی

دانشکده علوم انسانی

محمدجواد

پوروقار

3738

مدیرگروه تربیت بدنی

دانشکده علوم انسانی

محمدرضا

تمنایی فر

3745

اساتید گروه علوم تربیتی

دانشکده علوم انسانی

اصغر

جعفری

3792

اساتید گروه روان­شناسی

دانشکده علوم انسانی

رمضانعلی

خدمتکار

2800

مدیر کتابخانه

دانشکده علوم انسانی

حمید

رحیمی

3740

مدیرگروه علوم تربیتی

دانشکده علوم انسانی

علی

رحیمی مفرد

3716

مدیر آموزش

دانشکده علوم انسانی

مهران

سهراب زاده

3704

اساتید گروه علوم اجتماعی

دانشکده علوم انسانی

عباس

شکاری

3744

اساتید گروه علوم تربیتی

دانشکده علوم انسانی

ستار

صادقی ده چشمه

3758

اساتید گروه علوم اجتماعی

دانشکده علوم انسانی

مجید

صدوقی

3759

مدیر گروه روان­شناسی

دانشکده علوم انسانی

فریبرز

صدیق ارفعی

3719

معاون پژوهشی دانشکده

دانشکده علوم انسانی

محمد

علائی

3791

بخش مرجع و اطلاع­رسانی

دانشکده علوم انسانی

فاطمه

فخری

3752

پژوهشی

دانشکده علوم انسانی

سید عبدالجابر

قدرتیان

3232

مدیر گروه مدیریت و کارآفرینی

دانشکده علوم انسانی

سعید

قماشی

3750

مدیرگروه حقوق

دانشکده علوم انسانی