نیروی ستادی

نیروی ستادی خانه خلاق علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کاشان

پس از اخذ مجوز خانه خلاق یا مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کاشان از سوی ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شماره 1105/خ مورخ 25/5/1401، آقای دکتر عباس کتابی، ریاست محترم دانشگاه طی احکام جداگانه آقایان دکتر محسن نیازی را به عنوان رییس خانه خلاق و آقای دکتر علی فرهادیان را به عنوان معاون خانه خلاق علوم انسانی منصوب نمودند.

پس از شروع رسمی فعالیت خانه خلاق، آقای دکتر محسن نیازی، رییس خانه خلاق، طی حکمی آقای محمد کارکنان نصرآبادی را به عنوان مدیر خانه خلاق علوم انسانی منصوب نمودند.