گروه حقوق

مدیر گروه حقوق

دکتر محمود شاطریان

Email: mahmood.shaterian@gmail.com

shaterianlaw@kashanu.ac.ir
 

Tel: 03155913736