معرفی

گروه آموزشی علوم اجتماعی:

محوریت دانش در حیات اجتماعی، پیچیدگی مسائل و نیازهای جامعه، انتظار خدمات اجتماعی و نوآوری و کارآفرینی علمی از دانشگاه ها، مسأله گشایی و غنی سازی وظایف آموزشی و پژوهشی، توسعه و گسترش فعالیت ها و رشته های  دانشگاهی را به یک ضرورت راهبردی در آموزش عالی و نظام دانشگاهی تبدیل کرده است. با توجه به گرایش های نظری معاصر در علوم اجتماعی و فعالیت ها و تحقیقات میان رشته ای، مطالعات جامعه شناسی می تواند به عنوان مطالعاتی به حساب آید که با چشم انداز کاربردی تحقیق و پژوهش در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی، اجتماعات محلی را پوشش داده و با گسترش رفاه و توسعه جامعه، بخشی از مشکلات کشور را در بحث توسعه و پیشرفت حل نماید.

اهداف عمده گروه:

  • فراهم کردن شناخت از اجتماعات محلی-زیستی، مقیاس های فراملی و خرد توسعه مانند محله ها و مناطق در شهرها و روستاها در چارچوب رویکرد توسعه مردمی و توسعه از پایین، نقش مشارکت مردم در تأمین توسعه پایدار، ابعاد اجتماعی سیاست ها، طرح ها و پروژه های مداخله ای توسعه در شهرها و روستاها و اهمیت تدوین چشم انداز و برنامه های توسعه با همکاری مردم و اجتماعات محلی
  • افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل و موضوعات مربوط به توسعه محلی، چارچوب های نظری و مفاهیم مورد استفاده در رویکرد های اجتماعی و فرهنگی، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مسأله، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات و در نهایت نظارت بر اجرا و ارزیابی های اجتماعی پس از اجرا در سیاست ها، برنامه ها و پروژه های توسعه ای.
  • افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، فن- شناختی، قانونی، سیاسی و تأثیرات آن بر توسعه محلی و مشارکت مردم در توسعه جامعه
  • ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای در زمینه جامعه شناسی
  • تربیت کارشناسان ارشد متخصص و به روز در حوزه مسایل اجتماعی و فرهنگی
  • گسترش تفکر علمی و تخصصی و بینش جامعه شناختی در حوزه اجتماعی

رشته "علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی" در دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 84-1383 تأسیس شد. بنا به موقعیت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی منطقه کاشان به عنوان منطقه مرکزی ایران، تأسیس رشته علوم اجتماعی در دانشگاه کاشان جهت آموزش جامعه شناسی و انجام پژوهش های کاربردی یک ضرورت بوده است که در چند سال اخیر تحقق یافته است.

رشته" مطالعات فرهنگی" در مقطع کارشناسی ارشد  نیز از سال تحصیلی 89-1388 در گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان تأسیس شد. در این گرایش دانشجویان با حوزه‌هایی همچون مطالعات فرهنگی، جامعه‌شناسی فرهنگ، تغییرات فرهنگی، مسائل فرهنگی به ویژه مسائل فرهنگی ایران، صنایع فرهنگی، رابطة بین اقتصاد و فرهنگ، فرهنگ عامه، اوقات فراغت جوانان، رسانه‌ها و فرهنگ، ارتباطات بین فرهنگی، نظریه‌های جامعه‌شناسی و نظریه‌های فرهنگی و روش‌های پژوهش کمّی و کیفی و برخی متون تخصصی مطالعات فرهنگی آشنا می‌شوند.

رشته پژوهشگری علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1399 در دو گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی و نیز دانشکده پردیس خواهران راه اندازی شده است.

در مقطع دکتری  رشته "بررسی مسائل اجتماعی ایران" در سال تحصیلی 1392 در گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان تأسیس شد.

گروه علوم اجتماعی راه اندازی برخی مراکز پژوهشی درون دانشگاهی را نیز در کارنامه خود دارد که از جمله می توان به راه اندازی اولین شعبه انجمن ارتباطات و مطالعات فرهنگی در گروه علوم اجتماعی در سال 1392، راه اندازی شعبه انجمن جامعه شناسی ایران در گروه علوم اجتماعی و برگزاری  وبینارهای علمی مختلف به ویژه در زمینه های آسیب های اجتماعی در دوره کرونا و برگزاری کارگاه های آموزشی مقاله نویسی، مرکز مطالعات اجتماعی رفتاری موبایل و اینترنت در سال 1394، مرکز مطالعات آسیب های شهری و راه اندازی مرکز نابینایان کاشان  اشاره کرد که هرکدام تاکنون منشأ شکل گیری پژوهش ها و نیز هدایت پایان نامه های متعددی شده اند.

چشم انداز آینده گروه علوم اجتماعی، علاوه بر فعالیت های ذکر شده، حرکت به سمت تأسیس برخی حوزه های میان رشته ای همچون آینده پژوهی، مطالعات اعتیاد، مطالعات فضای مجازی و.... است تا بتواند دانشجویان نسل جدید را با موضوعات نوظهوری که پیش رو قرار دارند آشنا سازد.