پرسنل اداری دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
 
1غلامرضا نجفیمسئول دفتر دانشکده55913737
2دکتر محمد کارکنانکارشناس مسئول امور دانشکده55913712
3زهرا آستانیمسئول مرکز رایانه و انفورماتیک55913717
4علی ساعتیمسئول آموزش55913714
5سید مهدی غفوریکارشناس خدمات آموزشی55913716
6فاطمه غفاریکارشناس خدمات آموزشی55913718
7عبدالله سعادتکارشناس گروه تربیت بدنی55912543
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.