مدیرگروه حقوق

مشخصات عمومی

جعفر یزدیان جعفری

کارشناسی حقوق دانشگاه تهران 1378                            

کارشناسی ارشد حقوق چزا و جرم شناسی دانشگاه تهران 1380

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی  دانشگاه تهران 1384

هیات علمی  دانشگاه کاشان از 1375

دریافت فایل رزومه؛