مدیرگروه

مدیر گروه علوم تربیتی :دکتر حمید رحیمی 
مرتبه علمی:استادیار
تلفن::03155913720
ایمیل:dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir

دریافت فایل رزومه؛