مدیرگروه

مدیر گروه: دکتر علی فرهادیان         

       ​

مرتبه علمی:استادیار دانشگاه کاشان

تلفن:03155913727

ایمیل:farhadian@kashanu.ac.ir