دکترصادقی

دکترستارصادقی 

مرتبه علمی:استادیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

دریافت فایل رزومه؛

تلفن:03155913745

ایمیل:satarsadeghi@kashanu.ac.ir