دکتربابائی فرد

دکتر اسداله بابائی فرد                

مرتبه علمی: دانشیار                                              

دریافت فایل رزومه؛

تلفن:03155913740

ایمیل:babaiefardm@gmail.com و saeedbfm@yahoo.com