معاون پژوهشی

معاون پژوهشی
دکتر فریبرز صدیق ارفعی

دانشیار گروه روان‌شناسی

E-Mail:fsa@kashanu.ac.ir

تلفن:03155913739


فعالیت‌های علمی- اجرایی
 

  

کارشناس پژوهشی ( ارتقا- ترفیع)

فاطمه فخری

تلفن: 03155913716