معاون آموزشی


 
دکتر علی یزدخواستی

دانشیار گروه علوم تربیتی

E-Mail: yazdkhasty@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913721

فعالیت‌های علمی و اجرایی

شرح وظایف