معرفی ریاست دانشکده
رئیس دانشکده علوم انسانی و حقوق

دکتر سعید قماشی

استادیار رشته حقوق


E-Mail: ghomashi@kashanu.ac.ir

تلفن:03155913737

 رزومه؛

شرح  وظایف؛