آدرس و اطلاعات تماس با واحدهای دانشکده

آدرس و اطلاعات تماس با واحدهای دانشکده

مرکز

تلفن

دفتر ریاست دانشکده (آقای نجفی)

55913737-031

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهشی  (آقای نجفی)

55913737-031

مدیر گروه علوم اجتماعی

55913748

مدیر گروه علوم ورزشی

55913757

مدیر گروه حقوق

55913732

مدیر گروه علوم تربیتی

55913720

مدیر گروه مدیریت

55913722

رئیس اداره آموزش (آقای رحیمی)

55913715

کارشناس آموزش (آقای ساعتی)

55913714

کارشناس آموزش (آقای غفوری)

55913716

کارشناس مسئول کتابخانه (خانم چینی)

55912805

کارشناس کامپیوتر(خانم آستانی)

55913717