دکترقدرتیان

سیدعبدالجابر قدرتیان

مرتبه علمی: استادیار

شماره تلفن:03155913729

ایمیل:

دریافت رزومه: