دکتر تمنایی فر

دکتر محمد رضا تمنایی فر

مرتبه علمی:دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان

دریافت رزومه؛

تلفن:031-55913752

ایمیل:tamannai@kashanu.ac.ir