گروه علوم ورزشی

مدیرگروه :دکترامیر قنبرپورنصرتی                          

مرتبه علمی:استادیار

دریافت فایل رزومه:

تلفن:03155913757

ایمیل:Mr_ghanbarpoor@yahoo.com