گروه علوم ورزشی

مدیرگروه :دکترکیوان شریف مرادی                           

مرتبه علمی:استادیار

 

تلفن:03155913757

ایمیل:convert-email-to-image?id=590