کارکنان

                                                

                                                        

             

    مسئول آموزش دانشکده

                             آقای علی  رحیمی                           

                             تلفن55913715-031                               

                                            

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                       

کارشناس امورآموزشی وتحصیلات تکمیلی

 

آقای علی ساعتی

           تلفن:55913714-031             

                                                             
                                                   

 

 

                                                      

 

کارشناس امور آموزشی -پژوهشی

 

خانم فاطمه فخری

تلفن:55913716-031