پرسنل اداری دانشکده

                                                

                                                        

             

    مسئول آموزش دانشکده

                             آقای علی  رحیمی                           

                             تلفن55913715-031                               

                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                   

کارشناس امورآموزشی وتحصیلات تکمیلی

 

آقای علی ساعتی

           تلفن:55913714-031             

                                              

 

 

 

 

                      

کارشناس امور آموزشی -پژوهشی 

 

آقای سید مهدی غفوری

                       تلفن:55913716-031                         
                                                   

 

 

 

  

آقای عبدالله سعادت

کمک کارشناس گروه علوم ورزشی

                       تلفن:55912543-031