پرسنل اداری دانشکده

                                                                                 

مسئول آموزش

 

آقای علی ساعتی

           تلفن:55913714-031             

                                              

 

 

 

 

                      

کارشناس امور آموزشی

 

آقای سید مهدی غفوری

                       تلفن:55913716-031                         
                                                   

 

 

 

  

آقای عبدالله سعادت

کارشناس مسئول گروه علوم ورزشی

                       تلفن:55912543-031