کارکنان کتابخانه

اسامی کارکنان کتابخانه علوم انسانی

 
 
 
مسئول کتابخانه
 

رمضانعلی خدمتکار آرانی

E-Mail: khdematkararani@yahoo.com

Tell:031-55912800

   
         
 ماشاله اکبریان یزدلی
کتابدار 

Tell:031-55912801

   سید مهدی غفوری ارمکی
کتابدار

Tell:031-55912802

         
معصومه رنجبر

 کارشناس فهرست نویسی

Tell:031-55912803

  محمد علائی آرانی
کارشناس بخش اطلاع رسانی و مرجع

E-Mail:  alaee62@yahoo.com

Tell:031-55912791

 
 
بوالفضل نقوی نوش آبادی
کتابدار

Tell:031-55912802

 
  اعظم السادات کحال
فهرست نویس

E-Mail:
azam_kahhal@yahoo.com

Tell:031-55912803

   
 حسین کرباسی
کتابدار

Tell:031-55912807


 
  ا