مسئول دفتر ریاست دانشکده


آقای علی نقی احمدیان

شماره تلفن وفکس:

03155913737

شرح وظایف؛