گروه علوم اجتماعی

مدیرگروه:دکترنرگس نیکخواه قمصری

مرتبه علمی:استادیار دانشگاه کاشان

تلفن:03155913741

ایمیل:n_nikkhah_gh@kashanu.ac.ir

دریافت رزومه؛