گروه روانشناسی

دکتر محمدرضا تمنایی فر

مرتبه علمی:دانشیار

شماره تلفن:03155913750

ایمیل:tamannai@kashanu.ac.ir

دریافت رزومه؛