دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
نوع خبر 
 
 
برگزاری نشست تخصصی ششم مرکز"مطالعات اجتماعی رفتاری موبایل واینترنت"

گزارش نشست تخصصی ششم

مرکز "مطالعات اجتماعی رفتاری موبایل واینترنت"

ششمین نشست تخصصی مرکز پژوهشی موبایل واینترنت  با موضوع "اعتیادبه موبایل واینترنت" روزدوشنبه 6دی ماه 1395 درآمفی تئاتر دانشکده حقوق وعلوم انسانی با حضور گروهی  ازاساتید ودانشجویان برگزارگردید. آیاتی ازقران  درابتدای جلسه تلاوت شده وبعدازآن یک گزارش تصویری درباره انسانواره های آینده بویژه تحقیقاتی که درزمینه قراردادن ذهن انسانی برروی بدنهای دیجیتالی درجریان است ارائه شد. سپس کتاب "اعتیادبه اینترنت" نوشته فاطمه بیدی وهمکاران معرفی گردید. درادامه جلسه نشست با سخنرانی اساتید ودانشجویان آغازگردید.

اولین سخنران جلسه، خانم فائزه یادگاری دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه کاشان ضمن ارائه یک گزارش آماری دررابطه با اعتیاداینترنتی، به نکات مهمی   بشرح زیر اشاره داشتند:

·       34%جوانان ونوجوانان دردنیا به اینترنت اعتیاددارند درحالیکه درایران این رقم کمی پایین تراست بویژه اینکه طبق نظر برخی کارشناسان درپایتخت کشور- که قطب استفاده ازاینترنت است- اعتیاد اینترنتی نوجوانان وجوانان درحدود25% گزارش شده است. درجهان صنعتی افراد13 تا17 ساله بیشترازسایرگروههای سنی درگیراعتیادسایبری هستند اما درایران این مساله گروه سنی 19 تا30 سال را بیش ازبقیه درگیرخودکرده است.

·       28% معتادان اینترنتی درغرب آسیا وخاورمیانه قراردارند درحالیکه اروپا  17% معتادان به اینترنت رادرخودجای داده است

·       جمعیت معتادان اینترنتی درچین تنها به 24میلیون نفرمیرسد وبا این حال 400موسسه و250 کمپ برای ترک اعتیاداینترنتی درچین فعالند

·       بنا به مطالعه دکتر معیدفردرشهرتهران، دانشجویان بطورمیانگین بیش از11 ساعت درهفته ازاینترنت استفاده می کنند واعتیاداینترنتی دردانشجویان رشته های فنی مهندسی بیش ازبقیه، وسپس دردانشجویان علوم انسانی، هنر وعلوم پزشکی مشاهده می شود . همین مطالعه نشان میدهدکه دختران بیش ازپسران به اینترنت اعتیاد ووابستگی داشته اند.

·       مطالعات نشان میدهدبرخی از علایم عمده اعتیادبه اینترنت عبارتنداز: ترجیح دادن حضوردرفضای آنلاین برهمنشینی ومعاشرت با دوستان وخانواده، احساس خستگی، افسردگی ویا کج خُلقی هنگامی که فرد آنلاین نیست وبرطرف شدن این وضعیت پس از آنلاین شدن، تداخل استفاده از اینترنت با خواب وتکالیف درسی وفعالیتهای ضروری ویا لذتبخش دیگر، تنش ودرگیری با نزدیکان بواسطه استفاده افراطی ازاینترنت،

·       پیامدهای اعتیاداینترنتی نیز قابل توجهند ازجمله: نگرانی وتشویش به هنگام قطع اینترنت، فراموش شدن تفریحات متنوع ولذتبخش دراوقات فراغت، اهمال درانجام وظایف شغلی وخانوادگی وتحصیلی و..، گرایش تدریجی به انزوا وتنهایی وترس از روبروشدن با جامعه و....


 

درادامه جلسه، جناب آقای دکتربابایی فرد مدیر گروه علوم اجتماعی نیزدرارتباط با موضوع اعتیادهای سایبری به نکات مهم زیراشاره داشتند:

 

·       درمواجهه باهرپدیده مدرن بویژه تکنولوژی همواره یکنوع تکنولوژی هراسی وجود داشته که بخشی ازآن درست وبخشی ازآن اشتباه است. ودراین رابطه، موافقان ومخالفان اینترنت نیزهرکدام استدلالهای خود رادارند.هرچند رویکردمیانه ای نیز وجود دارد که معتقداست هرنوع استفاده افراطی میتواند مخرب وزیانبخش باشد.

·       درکشرما اعمال محدویت ومانع تراشی درمسیر روابط اجتماعی یکی از عوامل موثر درحضورفعال درشبکه های اجتماعی وفضای مجازی بوده است زیرا دراین فضا آزادی تعاملات اجتماعی بیشتروموانع ومحدودیتها کمتر است.

·       فرهنگ سازی درجامعه وتمرکز برروی سواداطلاعاتی کاربران اینترنت درکشور ضمن اینکه یک ضرورت جدی است وروی آن کمتر کارشده است، همچنین میتواند جامعه را ازابتلا به اعتیاد اینترنتی ودیگر جنبه های منفی تکنولوژیهای نوین دورسازد.

·       بسیاری اوقات درکشورهای توسعه نیافته مانند ایران مصرف تکنولوژی های نو بویژه موبایل جنبه نمایشی دارد ومعرف یکنوع تمایز وتشخص اجتماعی است. ازبین بردن زمینه های مصرف نمایشیِ تکنولوژیهای نوین، یکی از مسایل مهمی است که می تواند درمسیر کاهش اعتیادهای سایبری عمل نماید.

·       ضروری است که  زمینه های امیدواریِ علمی وشغلی دانشجویان را به آینده ای که پیش رودارند تقویت نمود. اگردانشجوبه آینده خود امیدوارباشد بجای اینکه وقت خود را بی هدف دراینترنت سپری کند بدنبال کسب علم خواهدرفت. برخی مطالعات نشان میدهد که بخش اعظم محتویات اینترنت رامطالب علمی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی، فنی و...تشکیل میدهد(بیش از90%) وبخش اندکی از حجم محتویات اینترنت (کمتراز10%) رامطالب مخرب وپورنوگرافی تشکیل میدهد. مایه تاسف آنجاست که درجوامع توسعه نیافته بیشتر از آن بخش دوم وغیرمفید استفاده میکنند درحالیکه جوامع توسعه یافته تمرکز عمده خودرابربخش اول یعنی محتویات مفید وقابل استفاده قرارداده اند.

 

سومین سخنران جلسه، آقای دکترموسوی عضوهیئت علمی گروه علوم اجتماعی نیز پیرامون اعتیادهای سایبری به نکات مهمی بشرح زیراشاره کردند:

 

·          در آماروارقام مربوط به اعتیادهای سایبری که عمدتا برآمده از مقیاسهای پُرکاربرد "تشخیص اعتیاد به موبایل واینترنت" هستند می باید محتاط بود زیرا دارای مشکلاتی هستند ومعیارهای بکارگرفته دراین مقیاسها امروزه مورد نقد گروههایی از محققان است: مثلا میزان استفاده زیاد، ساعات طولانی سپری شده با موبایل واینترنت، تعدادکاربرانی که درروز با آنها ارتباط داریم، میزان سرپیچی از محدودیتهای زمانیِ تعیین شده برای کارباموبایل واینترنت درخانواده و... همیشه نمی توانند علامت اعتیاد سایبری باشد. بنابراین روی این مساله درسالهای اخیر تمرکز شده که اطلاق واژه اعتیاد برکسانیکه زیاداستفاده میکنند چقدر صحیح است؟

·          قشرهای گوناگون نیازهای متفاوتی دارند اما درنسل جوان  این نیازها متعدد ومتنوع تراست: نیاز به ارتباط، معلومات واطلاعات، سرگرمی وتفریح، لذت وهیجان، تخلیه روانی و...تامین این مجموعه نیازها دردنیای واقعی – بویژه ایران- دشوار، پرهزینه، زمانبر، وبعضا همراه با مقابله وسرکوب است. اما درهمین حال، اینترنت وموبایل تامین این نیازهای جوانان رابصورت کم هزینه، آسان، سریع، وتاحدودی خارج از کنترل رسمی درآورده است.

تامین مجموعه نیازهای متنوعی که جوانان دارند، آنها را - درمقایسه با دیگر قشرهای جامعه - به سپری کردن اوقات بیشتری با موبایل واینترنت وفضای مجازی سوق داده است.

·          مادامیکه استفاده زیادجوانان از اینترنت به منظور تامین مجموعه ای ازنیازهای آنهاست نمی توان آنها رامعتادبه اینترنت یا موبایل نامید زیرا مثلا طی استفاده روزانه 3یا4ساعته ازموبایل واینترنت، بخشی را به فعالیتهای ارتباطی، بخشی را به جستجوی اخبار واطلاعات موردنیاز، بخشی را به سرگرمی وتفریح، وبخشی را به لذت جویی وتخلیه روانی مشغولند. این فعالیتها تفاوتی با فعالیتهای روزانه ماندارند زیرا مثلا دربخشی از روزبا دوستان ونزدیکان معاشرت داریم، دربخش دیگر از روز به جستجوی اخبارروزنامه ها یا منابع علمی می پردازیم، زمانی که خسته می شویم تفریح میکنیم، موسیقی گوش می دهیم، چیزی میخوریم تاقوای ازدست رفته رابازیابیم.

·          دردنیای عادی کسی رابخاطرفعالیتهای گوناگونی که درطول روزانجام میدهدمعتادنمی گویند، اما درفضای اینترنتی چون این فعالیتها ازطریق ورودی هایی چون موبایل واینترنت صورت میگیرد ومجموعه فعالیتهاباعث می شود که روزانه 3 ویا 4 ساعت پای کامپیوترنشسته ویا ازموبایل استفاده کنیم دراین حالت تصور می شود که اعتیادبه موبایل واینترنت رخ داده است.

·          اما رفتاراعتیادی و وسواس گونه ازآنچه گفته شد متفاوت است. رفتاراعتیادی عبارت است ازانجام یک فعالیت خاص بصورت افراطی مثل پرخوری، مصرف مکرر الکل، سیگار، شستشوی مکرر ووسواس گونه، وموارد دیگر ی که دردنیای واقعی دیده می شود، یا افراط دریکنوع فعالیت آنلاین مثل افراط دریکنوع بازی رایانه ای، قمارآنلاین، سکس آنلاین، افراط درچت کردن وحضور درچت روم و... بگونه ای که درفعالیتهای روزمره اختلال ایجادمی کند. دراین حالت بنظرمیرسدکه واقعا با اعتیاد اینترنتی روبروهستیم.

·          مطالعات متعددی نشان میدهد (راجرز1998، بیرد و ولف2001، شاپیرا2003و...) استفادۀ افراطی ووسواس گونه برخی افراد از اینترنت ویا موبایل، درراستای رفتارهای اعتیادی ویا اختلالات روانی دیگری بوده که درزندگی واقعی از آن رنج می برند مثل هراس اجتماعی، بیش فعالی، بی خوابی، انحراف جنسی، روان پریشی، اختلالات شخصیتی، ضعف درکنترل هیجانات و.... آنها همزمان دارای رفتارهای وسواس گونه واعتیادی دیگری نیز درزندگی روزمره خودبوده اند.مطالعات بای (2001) درکلینیک اختلالات اینترنتی روی گروهی از معتادان به اینترنت نشان داد که 60% این افراد درکنار اعتیاد به اینترنت اختلالات دیگری چون افسردگی، اضطراب، ومصرف موادمخدر نیز داشته اند.

·          همایندی اعتیاد به اینترنت با اختلالات روانی دیگر، درمطالعات محققان گوناگون طی سالهای اخیر اثبات شده است.

جلسه نشست درساعت 2.30 دقیقه پایان یافت


سه شنبه 7 دى 1395  15:26:58

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 3 تير 1396  20:19:7
تعداد بازديد از اين خبر : 543
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
ورود کد امنیتی :  Audio VersionReload Image