دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
نوع خبر 
 
 
'گزارش پنجمین نشست تخصصی مرکز موبایل و اینترنت

گزارش نشست تخصصی پنجم

مرکز "مطالعات اجتماعی رفتاری موبایل واینترنت"

نشست تخصصی  پنجم با موضوع "همسرگزینی آنلاین" روزدوشنبه اول آذرماه 1395 درآمفی تئاتر دانشکده حقوق وعلوم انسانی وبا حضور گروهی  ازاساتید ودانشجویان برگزارگردید. درابتدا آیاتی ازقران  تلاوت شده وبعدازآن یک گزارش تصویری درباره اینترنت ارائه وسپس معرفی دوکتاب بنامهای " هرزه نگاری نوجوانان دراینترنت" و " کلیدهای همراهی نوجوانان دراینترنت" صورت گرفت.  سپس سخنرانان به ارائه مطالبی درزمینه ابعاد اجتماعی وحقوقی همسرگزینی آنلاین درفضای مجازی پرداختند.

 

اولین سخنران جلسه، خانم فاطمه نامیان دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه کاشان ضمن ارائه مطالبی دررابطه با ظهور ورشد همسرگزینی آنلاین، به نکات مهمی اشاره  بشرح زیر اشاره داشتند:

·       ظهور ورشد این پدیده درفرانسه طی دهه 90 میلادی وگسترش آن به انگلستان، امریکا ودیگرنقاط جهان

·       درآمریکا ازدواجهای ثبت شده به این شکل از3.9% درسال 98 به 11% درسال 2003 وبه 20% درسال2015 رسیده است: یعنی اخیرا از هر5ازدواج یکی به شیوه آنلاین بوده است. درچین برخی ازسایتهای همسریابی 100میلیون عضودارد وطی سال 2015 دراین کشور5.4 میلیون ازدواج ثبت شده ازهمین طریق صورت گرفته است.

·       درایران درسال 1392 حداقل 2% ازدواجهای ثبت شده  درکل کشورازطریق این شیوه صورت گرقته است هرچند برپایه مطالعات بنیادعلوم رفتاری درسال 92 تا94 این رقم درشهرهای تهران، شیراز، اصفهان، رشت ومشهد درحدود10 % عنوان شده است. وعلیرغم مخالفتهای شدید اولیه حکومتی با این مساله، طی چهارسال اخیرو با فعال شدن سایت های همسریابی رسمی ومجوزداروحتی سایتهای همسریابی حکومتی مثل سایت تبیان  این روندبسرعت روبه گسترش است. هم اکنون بیش از180سایت همسریابی مشغول فعالیتند.  وبعنوان نمونه درسال91تنها درسایت همسریابی طوبی بیش از100هزارپروفایل اطلاعات شخصی جهت همسریابی ذخیره بوده است.

·       همسرگزینی آنلاین بصورت یک صنعت پردرآمد وسودآوردرآمده بگونه ای که درآمریکا درسال 2015 درآمد سالانه این صنعت 1.7میلیارددلار بوده است. نتایج بررسیهای مرکزتحقیقات مجلس نیزنشان میدهد درایران گردش مالی تنها یکی ازسایتهای رسمی همسریابی طی سالهای 91 و92 بطور روزانه 12میلیون تومان ودرسال معادل تقریبا400میلیون تومان بوده است.

·       برخی مطالعات خارج کشور نشان میدهدموفقیت درازدواج آنلاین برای مردان دربرخی از مشاغل مثل کارمندان دولتی، نظامیان، وشاغلین دربهداشت ودرمان بیشتر بوده وهمسریابی اینترنتی به ازدواج واقعی ختم شده است. همین مطالعات  میانگین دوام وماندگاری ازدواج آنلاین درآمریکا را18.5 ماه ودرمقایسه با ازدواج های عادی که 42 ماه بوده است مطرح کرده اند.

 

دومین سخنران جلسه، دکترسیدکمال الدین موسوی عضوهیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه نیزدرارتباط با موضوع نشست، به نکات زیراشاره داشتند:

 

·       با توجه به مطالعات صورت گرفته درداخل وخارج کشورریشه های گرایش به همسرگزینی آنلاین رادرچندمحورمیتوان دید: نواقص ومحدودیتهای همسرگزینی موجودوسنتی، قابلیت های اینترنت وفضای مجازی درتسهیل روندانتخاب همسر، عوامل ساختاری که هسرگزینی آنلاین راتقویت میکنند

·       برخی نواقص ومحدودیتهای همسرگزینی معمولی عبارتند از: وقت گیر و پر هزینه بودن آداب و تشریفات همسر گزینی عادی،عدم فرصت و زمان برای همسر یابی و ملاقات ها بواسطه فشار کاری زیاد روزانه (بویژه درمشاغل دولتی، نظامی، بهداشت ودرمان و...)، حذف مدرسه و دانشگاه ازقلمروهای همسرگزینی آنهم بخاطر بالارفتن میانگین سن ازدواج ، هزینه های عاطفی و روانشناختی همسر یابی عادی  بویژه درزمان ظهورتنش وبحران ، عدم امکان ورود به مراحل اولیه همسر یابی برای گروه هایی از افراد درجامعه (افراد دارای نواقص جسمی، افراد دارای فاصله جغرافیایی، دینی، قومی و..)،  محدود شدن دایره انتخاب همسر پس ازحذف احتمالی هرکاندیدا درپروسه همسرگزینی ، نگرانی ودشواری یافتن یک فرد جایگزین در همسر یابی و در نتیجه ادامه دادن به رابطه ای که چندان خوشایند هم نیست

·          بخشی از قابلیتهای اینترنت درآسان سازی همسرگزینی عبارتنداز: کاهش هزینه های مادی، زمانی و روانشناختی همسریابی،انطباق همسریابی با دیگر فعالیتها ونقشهای روزمره افراد، حذفِ قیود، هنجارها، وکنترل اجتماعی درروند همسر یابی، مصونیت ازتنشهای ناشی ازعدم رعایت آداب ورسوم اجتماعی دراین زمینه،  تاکیدبرملاکهای غیرظاهری و فراجسما نی درروند همسرگزینی، گسترۀ وسیع انتخاب وحفظ این گستره درطول روند همسریابی، غلبه احتیاط ومحاسبه برعشق وعلاقه کور یا عشق مبتنی براولین نگاه،

·          برخی عوامل ساختاری تقویت کننده همسرگزینی آنلاین عبارتنداز: عدم توازن  ساختارجنسی جمعیت بویژه جمعیت درسن ازدواج، تفکیک جنسیتی  درمحیطهای اداری، تحصیلی، هنری، وحتی عمومی وممانعت از ارتباط وآشنایی قبل ازازدواج، هزینه ها وموانع اقتصادی درمسیر همسریابی های عادی افراد، توجه دولتها وبنگاههای اقتصادی به این صنعت سودآور وفعالیت وتبلیغ جهت جذب مشتری، انتقال بخشی اززندگی وفعالیتهای افراد وازجمله همسریابی به داخل دنیای مجازی

·          مطالعات نشان میدهد که این شیوه دارای تاثیراتی  برکیفیت زندگی زناشویی است. هسرگزینی آنلاین بصورت فردی وبویژه درشبکه های اجتماعی بیشتر ازهرچیز همسان گزینی درزمینه خصوصیات فردی وروانشناختی راتقویت میکند، اما درسایتهای همسریابی، همسان همسری ودرون همسری اجتماعی اقتصادی و...تقویت می گردد. درسایتهای همسریابی انتقال واسطه های ازدواج از فامیل وآشنایان به سازمانهای مجازی صورت می گیرد اما درهمسریابی ازطریق شبکه های اجتماعی واسطه های ازدواج حذف می شوند.

·          نقش اینترنت درمرحله آشنایی وشناختهای قبل ازازدواج بسیارموثر اما ناکافی است ومی باید غنی سازی درآن صورت گیرد.طراحی واستفاده هوشمندانه ازتستهای روانشناختی ومشاوره، تامل درکلیدواژه هایی معین برای شناخت جدیت  افراد درازدواج، وتکمیل آشنایی  وشناخت با ورود به مرحله ارتباط حضوری می توانند این نقش اینترنت راغنا بخشند.

 

 

سومین سخنران جلسه، آقای حسام شریفی دانشجوی رشته حقوق دررابطه باجنبه های  حقوقی مساله به نکات مهمی اشاره کردند که برخی ازآنها بشرح زیراست:

 

·          حفظ حقوقی که افراد درارتباط با یکدیگردارند یکی ازعمده ترین وظایف  "حوزۀ حقوق" است وچون امروزه بخش گسترده ای ازاین ارتباطات درفضای آنلاین جریان دارد بنابراین ورود قوانین ومقررات حقوقی به این فضا اجتناب ناپذیرمی نماید.

·          باتوجه به جدیدبودن پدیده همسرگزینی آنلاین، واحتمالا جدی نگرفتن آن،  هم اکنون سوالات زیادی ذهن افراددرگیر درتعاملات اینگونه را بخود مشغول کرده وطبعا کمبودها وخلاءهای زیادی درقواعدومقررات حقوقی دراین رابطه مشاهده می شود. برخی ازاین خلاءها که قانون درموردآنها سکوت کرده است به شرح زیرند:

·          نگاه قانون درمورداطلاعات مهم افرادکه دراختیارسایتهای همسریابی قرارمی گیرد وممکن است فاش ویا توزیع گردد چیست؟ ومسئولیت چنین حوادثی بلحاظ قانونی برعهده کیست؟

·          نگاه قانون به شکست های روحی وروانی که افرادممکن است درتعاملات همسریابی آنلاین با آن روبرو شوندچگونه است وچه مکانیزم حمایتی از قربانیان می تواند فراهم نموده وحقوق آنانرا حفظ نماید؟

·          افرادی که درهمسریابی های اینترنتی اطلاعات غلطی راازخود به طرف مقابل داده واین موارد بعداز ازدواج معلوم می گردد بلحاظ قانونی چه مسئولیتی را می باید برعهده گیرند وچگونه پیامدهای منفی آنرا جبران نمایند؟

·          وضعیت اشخاص متاهلی که غالبا بدون اطلاع واجازه همسرخود ، وبه قصد ارتباط مشروع یانامشروع، درگیر همسریابی های آنلاین می شوند وبدینوسیله حقوق همسرانشان ضایع میگردد درنگاه قانون چگونه است؟

·          روابط متعددی که به قصدازدواج ویا با قصدوانگیزه های دیگر درفضای مجازی شکل می گیرد وبسیاری به ازدواج نمی انجامد طبعا دارای یکسری عواقب برگشت ناپذیرمثل ازدست رفتن گزینهای دیگربرای ازدواج، خدشه دارشدن حیثیت، جراحت عاطفی و...می تواندباشد. نگاه قانون به اینگونه عواقب برگشت ناپذیر درهمسریابی های آنلاین چگونه است؟

·          قوانین جرایم سایبری ورایانه ای درجمهوری اسلامی تاکیدعمده خودرا برجنبه های اسلامی وامنیتی متمرکز کرده است  اما درزمینه تعاملات اجتماعی وعاطفی تقریبا ساکت است به همین خاطر خلاءهای قانونی متعددی دراین زمینه وجود دارد که می باید برای آنها چاره اندیشی نمود.

 

درانتهای جلسه سوالاتی توسط دانشجویان مطرح گردید که توسط سخنرانان توضیح داده شد ودرساعت16جلسه پایان یافت.

 

سه شنبه 2 آذر 1395  10:56:48

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 5 تير 1396  5:43:8
تعداد بازديد از اين خبر : 484
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
ورود کد امنیتی :  Audio VersionReload Image