دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
نوع خبر 
 
 
چهارمین نشستِ تخصصی مرکز پژوهشی

 

گزارش چهارمین نشست تخصصی

مرکز "مطالعات اجتماعی رفتاری موبایل واینترنت"

 

چهارمین نشست تخصصی پیرامون برخی ابعادروانشناختی شبکه های اجتماعی درساعت 11 صبح دوشنبه 26 مهرماه 1395 درآمفی تئاتر دانشکده حقوق وعلوم انسانی با حضور تنی چند ازاساتید ودانشجویان برگزارگردید. درابتدا تلاوت آیاتی ازقران وسپس معرفی دوکتاب بنامهای " شبکه های اجتماعی مجازی کردی" و " جهان فرهنگی کاربران درشبکه دوست یابی اورکات" صورت گرفت.  سپس سخنرانان به ارائه مطالب درزمینه ابعاد روانشناختی شبکه های مجازی پرداختند.

  


 

 

اولین سخنران جلسه، جناب آقای دکتر مسعودکیانی عضوهیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه کاشان ضمن ارائه مطالبی درارتباط با موضوع موردبحث، به نکات مهمی اشاره کردند که برخی ازآنها بدین شرح ارائه میگردد:

  ·          روندعزلت وتنهایی درجهان واقعی ، روند تعاملات مجازی را روزبروز افزایش داده است. هرچه تنها ترشده ایم، روابط مجازی ودرداخل شبکه های مجازی بیشترشده است، زیرا ماانسانها ذاتا اجتماعی هستیم واین شبکه ها برآورنده نیاز ما به پیوندبا جمع بوده اند.

·          شبکه های اجتماعی بخشی ازترسهای فردی واجتماعی انسانها رابرای بیان وابرازعواطف واجساسات وهیجانات خود فروریخته ومی ریزد،

·          با گسترش یافتن شبکه های اجتماعی مجازی ترسهای فردی واجتماعی بیشتری فروخواهندریخت وابرازخود درسطح وسیعتری تحقق می یابد.

·          روح وروان انسان پیوسته نیازبه تخلیه روانی دارد وبدون تردید بخشی ازاین تخلیه روانی درشبکه های اجتماعی مجازی بوقوع می پیوندد.

·          شبکه های اجتماعی همگرایی انسانها را دربسیاری ازموضوعات تشدیدمیکنند، جمعیت های انبوهی رادرسریعترین زمان وکم هزینه ترین شیوه گرد هم جمع می کنند.

·          ازطریق شبکه های اجتماعی مجازی، تعامل وبویژه گفتگو میان انسانها ابعادمضاعفی نسبت به گذشته هاپیداکرده است، اما پا شنه آشیل این گفتگوها مساله رواج روزافزون سخنان بدون مدرک وسندبوده است. گرایش جدیدی شکل گرفته است که طی آن درباره هرچیزی میتوان سخن گفت ونیازچندانی به ذکر سند وشواهد احساس نمی شود. سخنان وعبارتها بدون رفرنس وبی توجه به امانتداری ازصاحب سخن یا نوشته ردوبدل می گردند.

·          بعضا گفتمانهای روانشناختی دراین شبکه ها شکل گرفته، مشکلات ونیازهای روانی مطرح شده اما بدون تخصص وسندیت هرکسی هرآنچه درتصورخویش دارد رابیان کرده ومیکند. حتی برسرمناقشات وگفتگوهای بی مدرک وسند جنگ وجدالها درشبکه های مجازی درمی گیرد.

·          شبکه های مجازی درصورت مدیریت صحیح می تواند به ابزاریادگیری وآموزش انسانها تبدیل گردد وعاملی جهت رشد فرهنگ وآموزش عمومی بشود

·          درجوامعه که ازشبکه های مجازی به عنوان ابزاری مفید برای آموزش وارتقاء فرهنگ استفاده شده است(مانند استرالیا)، نتایج وخروجی ها بگونه ای است که بعضا اعتبارمدارک تحصیلی وتخصصی مجازی ازمدارک تحصیلی واقعی بیشتراست.

  


    

دومین سخنران این جلسه، جناب آقای دکتر اصغرجعفری عضوهیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه کاشان  بوده اند که ایشان نیزدرارتباط با موضوع نشست، به نکات مهم زیراشاره داشتند:

·          نسبت به فضای مجازی وشبکه های اجتماعی موجود درآن نگاه مثبت ومنفی هردووجود دارند اما ازنقطه نظر آسیب شناختی میتوان اذعان داشت پیامدهای منفی برجنبه های مثبت آن غلبه کرده است.

·          دراین شبکه ها سعی  برایجادیکسری آمادگیهای روانی درافرادبرای انجام کارهایی است که درشرایط عادی هرگز انجام نمی دهند. پس ازایجادآمادگی روانی توسط این شبکه ها، انجام کارهای دشوار ونکوهیده مثل قتل، خودکشی، آتش زدن کتب مقدس، خیانت زناشویی و... آسان میگردد.

·          نوک حمله آسیب های مبتنی برایجادآمادگی روانی برای انجام اعمال نکوهیده، حوزه خانواده است. وبنظرمیرسد که برنامه ای هدفداربوده است.

·          ایجادآمادگی روانی برای انجام برخی کارهاکه ذکر شد بصورت تدریجی درکاربران شبکه ها ایجادمی شود. درحالیکه آمادگی روانی برای انجام امور، آنهم امورمفیدرا می باید خانواده ها درافراد ایجادکنند ونه شبکه هایی چون زندگی دوم.

·          یکی ازعلل گرایش وسیع افراد به این فضا وشبکه های اجتماعی موجود درآن،  آنست که دراین شبکه ها روی لذت هایی دست گذاشته شده که افرادرابه سمت خود جذب میکند. ازسوی دیگر افرادنیازهایی دارند که این شبکه ها نیازهایشان رابرآورده می سازد.

·          این نیازبه شبکه های اجتماعی مجازی ازقشری به قشردیگر متفاوت است وهرفرد یا گروه اگرمنطبق برنیازهای واقعی  خود از شبکه ها استفاده کند ، وحضور آگاهانه ومدیریت شده ای درآنها داشته باشد نه تنها مضرنبوده بلکه بسیارمفید نیز خواهدبود. این روند زمینه استفاده بهینه رافراهم میکند.

 

 

درادامه دانشجویان واساتید به طرح سوالات ونظراتی درزمینه موضوع پرداختند که توسط سخنرانان توضیح داده شد. جلسه درساعت 12.40دقیقه پایان یافت وبه اساتید محترم سخنران، لوح تقدیر اهداگردید.

 

سه شنبه 27 مهر 1395  12:10:42

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 5 تير 1396  5:45:50
تعداد بازديد از اين خبر : 426
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
ورود کد امنیتی :  Audio VersionReload Image