دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • همایش ها
         اطلاعات همایش ها
o       همایش های پیشین

همایش ملی فرهنگ و توسعه در منطقه مرکزی ایران1387
همایش ملی توسعه اجتماعی 1388
همایش اعتیاد  1390
همایش ملی تحول در علوم انسانی  1390
همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی 1392
همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی 1393
(دانلود مجموعه مقالات)
همایش ملی جامعه بینا شهروند نابینا 1394
o       همایش های جاری


o      
ثبت اطلاعات کنفرانسها در حوزه علوم انسانی
تعداد بازديد از اين صفحه : 1804