دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • ریاست > رئیس
رئیس دانشکده علوم انسانی و حقوق

دکتر سعید قماشی

استادیار رشته حقوق

E-Mail:ghomashi@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913737
فعالیت های علمی و اجرایی
  شرح وظایف

                      
مسئول دفتر ریاست دانشکده

آقای علی نقی احمدیان
شماره تماس: 03155913737
شماره فکس: 03155913737

   شرح وظایف

تعداد بازديد از اين صفحه : 4778