دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • ریاست > معاون آموزشی

دکتر علی یزدخواستی

دانشیار گروه علوم تربیتی

E-Mail:
yazdkhasty@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913721

فعالیت‌های علمی و اجرایی

  شرح وظایف

 
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 1975