دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اسامی اعضای هیات علمی > گروه علوم تربیتی
اعضای هیات علمی گروه علوم تربیتی

  
         
دکترزینب سادات اطهری اصفهانی

E-Mail: zathari@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913724

فعالیتهای علمی و اجرایی
  دکتر محمد امینی

E-Mail: amini248@yahoo.com  -m.amini@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913722

فعالیتهای علمی و اجرایی
       
دکتر حمید رحیمی

E-Mail: dr.hamid.rahimi@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913720

فعالیتهای علمی و اجرایی

  دکتر عباس شکاری

E-Mail: shekarey@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913723

فعالیتهای علمی و اجرایی

 
دکتر سید احمد مدنی

E-Mail: madani@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913725

فعالیتهای علمی و اجرایی
  دکتر علی یزدخواستی

E-Mail: yazdkhasty@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913721

فعالیتهای علمی و اجرایی
 
 
  
 
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 3411