دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اسامی اعضای هیات علمی > گروه علوم ورزشی
اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی


 
 
 
دکترمحمدجواد پوروقار

E-Mail: vaghar@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913757

فعالیتهای علمی و اجرایی
 
       
دکتر کیوان شریف مرادی

E-Mail:
  ksharifmoradi@gmail.com
Tell:031-55913707

فعالیتهای علمی و اجرایی

دکتر امیر قنبرپور نصرتی

E-Mail:Mr_ghanbarpoor@yahoo.com

Tell:031-55913706

فعالیتهای علمی و اجرایی
 
 
آقای سعیدرضا نوری مفرد

  E-Mail:snoorimofrad@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913743

فعالیتهای علمی و اجرایی
 
 
 
  
 
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 2276