دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اسامی اعضای هیات علمی > گروه روانشناسی
اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

 
 
         
دکترمحمدرضا تمنایی فر

E-Mail: tamannai@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913752

فعالیتهای علمی و اجرایی
  دکتر اصغر جعفری

E-Mail:as_jafari@sbu.ac.ir

Tell:031-55913753

فعالیتهای علمی و اجرایی
     
         
دکترمجید صدوقی

E-Mail: sadoughi@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913750

فعالیتهای علمی و اجرایی

  دکترفریبرز صدیق ارفعی

E-Mail:fsa@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913751

فعالیتهای علمی و اجرایی
 
 دکتر مسعود کیانی

E-Mail: Masoodkian@gmail.com

Tell:031

فعالیتهای علمی و اجرایی
 
 
  
 
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 3378