دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
اعضای هیات علمی گروه مدیریت و کارآفرینی

 
دکترسیدعبدالجابر قدرتیان

E-Mail:ghodratian@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913727

فعالیتهای علمی و اجرایی
 
دکتر اسماعیل مزروعی

E-Mail:Dr.mazroui@yahoo.com

Tell:031-55913728

دکتر علی فرهادیان

E-Mail:

فعالیتهای علمی و اجرایی


اعضای بورسیه هیات علمی

     
آقای حسین خضاف مفرد
E-Mail:

فعالیتهای علمی و اجرایی

 
خانم زهرا صادقی

E-Mail:

فعالیتهای علمی و اجرایی

     
 آقای حسین طاعتی

E-Mail:

فعالیتهای علمی و اجرایی

 
 
آقای امیرمحمد گلابی
E-Mail:

فعالیتهای علمی و اجرایی

 
 


 
         
     
     
            
 
 
 
 
  
 
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 2985