دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اسامی اعضای هیات علمی > گروه حقوق
اعضای هیات علمی گروه حقوق


 
 
         

دکترعباس زراعت

E-Mail:
zeraat@kashanu.ac.ir

Tell:031-55912120
فعالیتهای علمی و اجرایی
 
 
دکتر سید عباس سیدی

E-Mail:

Tell:031-55913731

فعالیتهای علمی و اجرایی
         
دکتر محمود شاطریان

E-Mail:
mahmood.shaterian@gmail.com
Tell:031-55913736

فعالیتهای علمی و اجرایی

  دکترقاسم شفیعی

E-Mail:gh.shafiee@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913735

فعالیتهای علمی و اجرایی
     
 
دکتر سعید قماشی

  E-Mail:ghomashi@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913730

فعالیتهای علمی و اجرایی
  دکتر جعفر یزدیان

  E-Mail:j_yazdian@yahoo.com

Tell:031-55913732

فعالیتهای علمی و اجرایی
 

 
 
 
 
  
 
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 3526