دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اسامی اعضای هیات علمی > گروه علوم اجتماعی
اعضای هیات علمی گروه علوم اجتماعی


 
 
       
دکتر اسداله بابایی فرد

E-Mail: babaiefardm@gmail.com

saeedbfm@yahoo.com

Tell:031-55913740

فعالیتهای علمی و اجرایی
 
  دکتر مهران سهراب زاده

E-Mail: sohrabzadeh@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913742

فعالیتهای علمی و اجرایی
       
دکتر ستار صادقی ده چشمه

E-Mail: satarsadeghi4@gmail.com
satarsadeghi@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913745

فعالیتهای علمی و اجرایی

 
دکتر محمد گنجی

E-Mail: m.ganji@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913737

فعالیتهای علمی و اجرایی
     
 
     
 دکتر سید کمال الدین موسوی

E-Mail: sk.mousavi@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913743

فعالیتهای علمی و اجرایی
  دکتر محسن نیازی

E-Mail: niazim@kashanu.ac.ir

Tell:031-55912730

فعالیتهای علمی و اجرایی
  
 
دکتر نرگس نیکخواه قمصری

E-Mail: n_nikkhah_gh@kashanu.ac.ir

Tell:031-55913741

فعالیتهای علمی و اجرایی
 
  
 
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 4106