دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • کتابخانه دانشکده علوم انسانی > کارکنان
اسامی کارکنان کتابخانه علوم انسانی


 
 
مسئول کتابخانه


رمضانعلی خدمتکار آرانی

E-Mail: khdematkararani@yahoo.com

Tell:031-55912800

   
         
 ماشاله اکبریان یزدلی
کتابدار 

Tell:031-55912801

  زهرا چینی
 کارشناس فهرست نویسی

Tell:031-55912805

         
معصومه رنجبر

 کارشناس فهرست نویسی

Tell:031-55912803

  محمد علائی آرانی
کارشناس بخش اطلاع رسانی و مرجع

E-Mail:  alaee62@yahoo.com

Tell:031-55912791 
 
 
 سید مهدی غفوری ارمکی
کتابدار

Tell:031-55912802

  اعظم السادات کحال
فهرست نویس

E-Mail:
azam_kahhal@yahoo.com

Tell:031-55912803

 
 حسین کرباسی
کتابدار

Tell:031-55912807


 
  ابوالفضل نقوی نوش آبادی
کتابدار

Tell:031-55912802

 
   

 
 
 
  
 
 
تعداد بازديد از اين صفحه : 1324