دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اداره آموزش > کارکنات
                                                     مسئول آموزش دانشکده

                                              

                                                                                       آقای علی رحیمی

                                                                                         Tel:031-55913715

 

    کارشناس امورآموزشی و  تحصیلات تکمیلی                                                    کارشناس امور آموزشی                                                                                                                                               
   


                                  آقای علی ساعتی                                                               خانم فاطمه فخری
                               Tel:031-55913714                                                              Tel:031-55913716
                                   
شرح وظایف                                                                           
شرح وظایف

تعداد بازديد از اين صفحه : 2265