دانشکده علوم انسانی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • سایت رایانه > معرفی مرکز

مسئول مرکز رایانه دانشکده

مهندس محمدرضا یونسیTel:031-55913717
E-Mail:younosi@kashanu.ac.ir
 


 

 
 

سایت رایانه‌ای دانشکده شامل دو قسمت عمومی با 40 دستگاه کامپیوتر و کلاس


آمـوزش کامپیـوتر با 30 دسـتگاه کامپیـوتر از ساعت 8 صبح تا 17/30
بعداز ظهـر


آماده ارائه خدمات به اساتید، دانشجویان و کادر  اداری دانشکده می‌باشد.

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 


تعداد بازديد از اين صفحه : 978